Uw toestemming

Door u in te schrijven bij de apotheek, gaat u akkoord met de manier waarop de apotheek uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen, d.w.z. patiënten en zorgverleners, te respecteren.

Omgang met uw persoonsgegevens

Toegang tot uw gegevens hebben:

 • Uzelf;
 • De apothekers in dienst van onze apotheek die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u;
 • Alle apothekersassistentes en farmaceutisch consulenten van de apotheek;
 • Alle waarnemende apothekers i.v.m. vervanging bij ziekte, vakantie en noodsituaties;
 • Enkele beheerders van het dossier.

Deze personen hebben getekend voor geheimhouding.

Apotheek

In onze apotheek kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de apotheek

Onze apotheek is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de apotheek plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de apotheek als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor medicatie- hulpmiddelenverstrekking en advies in het kader van medische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw apotheek, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen onze apotheek hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan De Katwijkse Apotheek. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op de aanvraag

Recepten, plus aanverwante documenten, moeten voor 15 jaar bewaard worden. Zodat gedurende een voldoende lange periode informatie over de behandeling van de patiënt beschikbaar is en opgevraagd kan worden door de patiënt en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Onze apotheek is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit in de aanvraag aangeven.

Nodig voor de aanvraag

Vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medicatie dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Onze apotheek werkt samen met andere zorgverleners zoals huisartsen en huisartsposten (HAP) welke deel uit maken van het behandelteam. Dit geldt met name maar niet alleen voor chronische ziekten zoals diabetes (suikerziekte) astma en COPD, hart- en vaatziekten en bij complexe ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In dat kader worden medische gegevens met hen gedeeld ter bevordering van uw behandeling

Afspraak maken via website

Als u gebruik maakt van de mogelijkheid via onze website een afspraak te maken met onze apotheek, vragen wij uw geboortedatum en uw postcode in te voeren op deze website.

Digitaal patiënten/medicatie dossier (MGn, E-Vita, PGO)

Als u gebruik maakt van het digitaal medicatiedossier, verwerken wij uw persoonsgegevens en de gegevens met betrekking tot uw medicatiegeschiedenis om u toegang te verlenen tot uw medicatiedossier.

Onze praktijk heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens en medicatiegegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking of verstrekking. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van uw wachtwoord. Wij raden u aan uw wachtwoord geheim te houden en niet met anderen te delen en bovendien regelmatig uw wachtwoord te wijzigen.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de zorgverlening en website te verbeteren en bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam te onthouden voor uw volgend bezoek aan deze website. Wanneer u naar onze website gaat, wordt dit m.b.v. een cookie onthouden. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser. Als u cookies uitzet, heeft dat tot gevolg dat uw gebruikersnaam niet onthouden wordt.

Gebruik van persoonsgegevens (nieuwsbrieven)

Onze praktijk kan uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over belangrijke wijzigingen op deze website, nieuwe producten of diensten of aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn. Als u deze informatie niet meer wil ontvangen, of u wil niet dat wij uw gegevens voor direct marketing doeleinden gebruikt, kunt u zich kosteloos afmelden door contact op te nemen met onze praktijk op het e-mail- of postadres, zoals vermeld op de website.

Uitwisseling gegevens

Onze apotheek wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medicatie gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP) en dienstapotheken (o.a. DAB). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest welke medicatie u gebruikt en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als apotheek bij aan medicatieveiligheid.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische en medicatie gegevens? Dan gaat uw apotheek hierover graag met u in gesprek. Daarnaast verwijzen wij naar onze klachtenregeling conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), waar wij aan voldoen.

Katwijk, mei 2018