Rechten en plichten van de patiënt in het kader van de WGBO


WGBO

(bron www.apotheek.nl 17-07-2019)

Gaat u met een recept naar de apotheek? Dat betekent dat u met de apotheker een behandelingsovereenkomst afsluit. Hij is dan verplicht u goede zorg te bieden. Wat dat precies is, is vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De plichten die u als patiënt heeft, staan ook in deze wet.


Het recht om zelf een apotheek te kiezen

U heeft als patiënt het recht om zelf een apotheek te kiezen. Het is wel aan te raden dat u uw medicijnen steeds bij dezelfde apotheek haalt. Zo kan uw apotheek uw medicijngebruik goed in de gaten houden. Haalt u toch een keer uw medicijnen bij een andere apotheek? Stel uw vaste apotheek daarvan op de hoogte, zodat uw medicatieoverzicht compleet blijft.


Het recht op een goede behandeling

Voordat uw apotheker u medicijnen geeft, moet hij een aantal zaken controleren:

 • Gebruikt u medicijnen die elkaars werking beïnvloeden?
 • Gebruikt u verschillende medicijnen tegelijkertijd die hetzelfde effect hebben?
 • Heeft u een ziekte of allergie, waardoor u een bepaald medicijn beter niet kunt gebruiken?

Uw apotheker controleert dus of hij het voorgeschreven middel aan u kan geven. Zo niet, dan neemt hij contact op met uw arts.


Het recht op duidelijke informatie

U heeft als patiënt recht op duidelijke informatie over de medicijnen die u gebruikt of gaat gebruiken.

Als u voor het eerst een bepaald medicijn gaat gebruiken, kan uw apotheker eventuele bijzonderheden van dit middel met u bespreken. Hij zal uitleg geven over: 

 • de werking en het doel van het medicijn;
 • de termijn waarop u verbetering van uw klacht kunt verwachten;
 • bijwerkingen die in het begin op kunnen treden;
 • het gebruik van het medicijn.

Is er een probleem met de combinatie met een ander medicijn dat u al gebruikt? Dan zal uw apotheker de risico`s hiervan met u bespreken, en de eventuele alternatieven. U kunt alsnog besluiten dat u liever een ander middel wilt gebruiken. Dit zal uw apotheker met uw arts bespreken.

Als u al langere tijd een medicijn gebruikt, kan de apotheker naar uw ervaringen vragen. En u kunt altijd met vragen over uw medicijnen bij de apotheker terecht.
U heeft overigens ook het recht om niet geïnformeerd te worden. Dit moet u dan duidelijk aangeven in de apotheek.


Het recht op privacy

U heeft het recht op privacy. Vindt u het vervelend om persoonlijke zaken aan de balie te bespreken? Dan kunt u gebruikmaken van de spreekkamer van de apotheek.


Het recht om uw dossier in te zien

Uw apotheker houdt van iedere patiënt een dossier bij. In uw dossier staat welke medicijnen u gebruikt en wat u of uw arts aan de apotheker heeft verteld. U heeft het recht om uw dossier in te zien. Uw apotheker kan u een toelichting geven, als u dat wilt. Ook heeft u het recht een afschrift van het dossier te ontvangen.


Het recht op geheimhouding

Vertelt u iets in vertrouwen aan uw apotheker of iemand van het apotheekteam? Dan mogen zij dit niet doorvertellen. Uw apotheker mag de gegevens uit uw dossier ook niet zonder uw toestemming met anderen delen, tenzij het gaat om een andere zorgverlener die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken is. En hij heeft de plicht om deze zo te beheren dat geheimhouding verzekerd is. Het dossier wordt 15 jaar in de apotheek bewaard.


Het recht op bezorging van uw medicijnen

Op uw verzoek kunnen uw receptmedicijnen zonder extra kosten bij u thuis worden bezorgd. Hier moet wel een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld dat u slecht ter been bent. Er kunnen bezorgkosten in rekening worden gebracht. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.


Plicht om informatie te geven die nodig is voor de behandeling

U bent als patiënt verplicht de apotheker informatie te geven die nodig is voor een goede bewaking van uw medicijnen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat uw apotheker weet:

 • of u een allergie heeft;
 • welke medicijnen u nog meer gebruikt (bijvoorbeeld middelen die u bij de drogist heeft gehaald);
 • of u zwanger bent;
 • of u borstvoeding geeft.

Verplichting tot betaling

U bent verplicht binnen 14 dagen de kosten van de apotheekzorg te betalen, of ervoor te zorgen dat de zorgverzekeraar deze betaalt.

 


Rechten en plichten van de apotheker

Uw apotheker heeft ook rechten en plichten.


Recht apotheker om de overeenkomst te beëindigen

Uw apotheker heeft – net als u – het recht de behandelingsovereenkomst te beëindigen of niet aan te gaan. Maar dat mag alleen als daar zwaarwegende redenen voor zijn. Bijvoorbeeld:

 • De relatie met de patiënt is ernstig verstoord.
 • De patiënt heeft zich meer dan eens agressief gedragen en het personeel bedreigd.
 • De patiënt wil de rekening, ook na herhaalde aanmaningen, niet betalen.
 • Bij het beëindigen of niet aangaan van de behandelingsovereenkomst heeft een apotheker wel de plicht de patiënt door te verwijzen naar een andere apotheek. 

Plicht om in de apotheek aanwezig te zijn

Uw apotheker zorgt ervoor dat hij in de apotheek is. Is hij zelf niet beschikbaar? Dan stelt uw apotheker een waarnemer aan in dezelfde apotheek, of in een apotheek in de regio. Als de waarnemer niet in de apotheek aanwezig is, heet dit waarneming op afstand. Dit mag slechts voor een korte periode.


Draagt uw apotheker het eigendom of het beheer van de apotheek over aan een andere apotheker? Dan krijgt u daarvan uiterlijk 2 maanden van tevoren schriftelijk bericht. U krijgt dan ook te horen aan wie uw gegevens zullen worden overgedragen. Wilt u niet dat uw gegevens worden overgedragen aan deze nieuwe apotheker? Dan zorgt uw apotheker ervoor dat uw gegevens worden overgedragen aan een andere apotheker van uw keuze.


Aansprakelijk voor fouten apotheek

Uw apotheker is aansprakelijk voor zijn eigen fouten en voor fouten van zijn personeel. 


Als uw apotheker op de hoogte is van een fout in een product, dan moet hij u daarvan direct op de hoogte stellen. Als hij dat niet doet, is hij verantwoordelijk voor de eventuele schade die daardoor wordt veroorzaakt. Als uw apotheker vooraf niet kon weten dat het product niet goed is, kan hij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade.